انگلیسی
0
اسلحه های شارژ وسایل نقلیه الکتریکی به عنوان ابزاری حیاتی برای تامین انرژی خودروهای الکتریکی عمل می کنند. این اسلحه ها اساسا به عنوان رابط بین زیرساخت شارژ و باتری قابل شارژ خودروی الکتریکی عمل می کنند. برای اطمینان از ارتباط ثابت و قابل اعتماد بین شمع شارژ و تفنگ، استانداردهای اجباری توسط دولت تحمیل شده است که همه تولیدکنندگان شمع شارژ و تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی را ملزم به رعایت این مشخصات می کند.
تفنگ شارژ به 7 مفصل برای شمع های AC و 9 مفصل برای شمع های DC تقسیم می شود. هر مفصل نشان دهنده یک منبع قدرت یا سیگنال کنترل مجزا است که مقررات خاصی در استانداردهای ملی ذکر شده است.
در قلب یک تفنگ شارژ ماشین قابل حمل، جعبه کنترل قرار دارد، عنصری به ظاهر نامحسوس که دارای فناوری محوری است. در این جعبه کنترل چندین مؤلفه به اختراعات اختراع گره خورده است که اهمیت آن را در سیستم شارژ برجسته می کند.
3